Flag

Choose or find the country your are interested in

Filter country list:

Most searched countries:

Main Page / About

About

 Apie projektąKas yra Lietuvos Respublikos garbės konsulas?

APIE PROJEKTĄ

Į portalą www.honoraryconsuls.lt visų pirma kviečiame verslininkus, kurie čia:

 • ras informaciją apie užsienyje dirbančius Lietuvos garbės konsulus,
 • gaus informacijos apie šalis ir regionus, kuriose reziduoja Lietuvos garbės konsulai,
 • galės patogiai susisiekti ir užduoti klausimą bet kuriam Lietuvos garbės konsului,
 • sužinos Lietuvos garbės konsulams jau užduotus klausimus bei į juos gautus atsakymus.

Idėja sukurti šį portalą gimė per 4-ąjį Lietuvos Respublikos garbės konsulų suvažiavimą, surengtą 2010 liepos 14-16 dienomis Vilniuje.

Projekto tikslas – sukurti erdvę, skatinančią Lietuvos piliečių, verslininkų ir Lietuvos garbės konsulų bendradarbiavimą, padėti plėtoti Lietuvos verslą, skatinti eksporto augimą, ryšius su užsienio partneriais.

Portalas sukurtas pagal dvišalį Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos susitarimą.

Projekto koordinatorius – UAB „Advanced Advice“.

Į viršų

KAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS KONSULAS?

Beveik visos šalys, tarp jų ir Lietuva, steigia ne tik diplomatines atstovybes ir karjeros konsulų vadovaujamas įstaigas, bet ir konsulines įstaigas, kurioms vadovauja garbės konsulai. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, apibrėžiantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio valstybių ratifikuota 1963 metų Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: verslininkai, politikai, menininkai, visuomenės ir kultūros veikėjai. Steigiant garbės konsulo vadovaujamą konsulatą atsižvelgiama į Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

 • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybos, ekonomikos, kultūros, mokslo ir švietimo ryšius.
 • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą.
 • Atstovauti Lietuvai viešuose renginiuose ir susitikimuose.
 • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija.
 • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui, Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Platesnė informacija pateikiama LR užsienio reikalų ministerijos tinklapyje:

 http://www.urm.lt/

Į viršų

 About the projectAbout the honorary consuls

ABOUT THE PROJECT

Entrepreneurs and other visitors of the www.honoraryconsuls.lt website will:

 • find information about honorary consuls of the Republic of Lithuania abroad,
 • receive information about countries and regions in which the honorary consuls reside,
 • be able to contact and inquire honorary consuls on any relevant topic,
 • have a possibility to check-out previously asked and answered questions.

The idea of the project arose during the 4th Convention of Honorary Consuls of Lithuania in Vilnius on 14-16 July 2010.

The purpose of the project is to create an online interactive tool that would promote the cooperation among honorary consuls of Lithuania, Lithuanian citizens and entrepreneurs. It is expected that the project will help to create favorable environment for expanding the Lithuanian business abroad, boosting exports and establishing contacts with foreign companies.

The portal was created according to the bilateral agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania and Lithuanian Business Employers’ Confederation.

Project coordinator “Advanced Advice”, Ltd.

Up

WHO ARE THE HONORARY CONSULS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA?

Most of the states, including Lithuania, establish consular posts that are headed by honorary consuls. These posts are set up in addition to diplomatic representations that are lead by ambassadors and consular posts that are headed by career consuls. Ratified by many countries, the 1963 Vienna Convention on Consular Relations is the main international document that regulates category, class, status, duties, rights and privileges of consular officers.

People of various professions may be appointed as honorary consuls: entrepreneurs, politicians, artists, public figures. Such consular posts are established taking into consideration Lithuania’s foreign policy priorities and economic cooperation with foreign countries, as well as political and economic significance of a specific country to Lithuania.

Functions of honorary consuls consist in:

 • promoting friendly relations between Lithuania and the receiving state, advancing the commercial, economic, cultural, scientific and educational relations;
 • protecting the interests of the citizens and legal persons of Lithuania, as well as providing them with necessary assistance in the consular district;
 • representing Lithuania at public events and meetings;
 • cooperating with Lithuanian citizens and the diasporas in the receiving state;
 • performing other functions that are necessary for developing the cooperation between Lithuania and the receiving state, and for the protection of the interests of the citizens and legal persons of Lithuania in the consular district.

The institution of honorary consuls is an important part of the diplomatic and consular system in many countries.


Additional information is available on the website of ministry of foreign affairs of the Republic of Lithuania:

http://www.urm.lt/

Up

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija Užsienio reikalų ministerija Advanced Advice